Hyppää pääsisältöön

Vammaisten ja vajaakuntoisten liikunnan edistäminen paikallisella tasolla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 75 000€ vuosille 2019-2020 Suomen HCP Golf Ry:n hankkeeseen ”Vammaisten ja vajaakuntoisten liikunnan edistäminen paikallisella tasolla”

Suomen HCP Golf ry
Projektin johtaja Veijo Notkola
Aluekoordinaattori Kari Heikkilä

Ohjausryhmä 2019-2020
Juha Korhonen, puheenjohtaja Suomen Golfliitto ry
Riikka Juntunen, jäsen Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry
Tommi Yläkangas, jäsen Soveltava Liikunta SoveLi ry
Jarmo Perttunen, jäsen Suomen HCP Golf ry


Taustaa
Vammaisgolfin edistäminen eri puolilla Suomea on vaihtelevaa ja pääsääntöisesti sitä ei ole tai se perustuu joittenkin ihmisten oma ehtoiseen aktiivisuuteen. Toisaalta eri potilasjärjestöihin kuuluu eri puolella varsin jäseniä, joiden elämänlaatua voitaisiin yhteistyössä potilasjärjestöjen ja eri golfkenttien kanssa edistää. 

Suomen HCP Golf ry:n tavoitteena on liikuntarajoitteisten ja muiden toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden liikunnan ja erityisesti golf pelaamisen edistäminen ja mahdollistaminen (Inclusion).

Suomen HCP Golf Ry:n toiminta perustuu tällä hetkellä lähinnä vapaaehtoistyöhön, yhteistyöhön eri järjestöjen kanssa mukaan lukien Suomen Golfliitto ja siihen, että kehittämishankkeisiin on saatu rahoitusta Varsinaiset jäsenmaksutulot ovat pieniä.  Järjestöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Tiedotamme toiminnastamme nettisivujen, blogitekstien ja facebook-sivujen kautta.  On tärkeää, että liikuntatoimintaa voitaisiin vammaisgolfin osalta kehittää eri puolilla Suomea yhteistyössä eri järjestöjen ja golfkenttien kanssa. Tähän työhön on Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntänyt lisärahoitusta.

Tavoitte
Hankkeen päätavoitteena on mahdollistaa vammaisten golfharrastaminen eri puolilla Suomea ja tehdä yleisimminkin golfia tunnetuksi vammaisten keskuudessa. Samalla edistetään vammaisten liikuntaharrastusta luomalla vammaisille lisäliikuntamahdollisuuksia.

Tavoitteena on ensinäkin edistää potilasjärjestöjen ja golfyhteisön yhteistyötä aluetasolla siten, että potilasjärjestöt eri puolilla Suomea hyötyvät golftoiminnasta mahdollisimman hyvin.

Toisena tavoitteena on edistää esteettömyyttä golfkentillä, jotta vammaisten golfpelaaminen mahdollistuu.

Kolmantena tavoitteena on ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä vammaisten keskuudessa sekä edistää monikulttuurillisuutta golftoiminnan avulla.

Neljäntenä tavoitteena on tukea vammaisten golfvalmennustoimintaa ja kilpailutoimintaa ja hyvinvointia eri puolilla Suomea.

Toteutustapa
Hanke perustuu alueellisen toiminnan käynnistämiseen vammaisgolfin puitteissa. Alueellista toimintaa varten hankkeeseen palkataan aluekoordinaattori, joka ryhtyy yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa tukemaan paikallisten potilasjärjestöjen ja golfyhteisöjen työtä. Aluekoordinaattori hoitaa alkuvaiheessa neuvottelut golfyhteisöjen kanssa ja paikallisten potilasjärjestöjen kanssa sekä tiedottaa toiminnasta alue tasolla järjestämällä kunkin alueen toimintaan liittyen sopivia tilaisuuksia.  Hankkeessa käynnistetään alueellista toimintaa mahdollisesti Keski-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa (Kaakon HCP Golf Ry on perustettu tammikuussa 2018). Hankkeessa voidaan golfyhteisöille ja paikallisille toimijoille suunnata pienimuotoista rahoitusta, jonka avulla esimerkiksi golfyhteisöt voivat käynnistää vammaisille suunnattua toimintaa. Samalla golfyhteisöjä opastetaan esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä. Golfyhteisöt voivat hakea rahoitusta vapaamuotoisesti olemalla yhteydessä esimerkiksi aluekoordinaattoriin. Vuonna 2020 toiminnassa voidaan käyttää myös paragolffereita.

Esteettömyys
Alueellisella tasolla tuetaan golfyhteisöjä erityisesti neuvonnan avulla ja mahdollisesti tarvittaessa myös pienten korjaustukien avulla tai muutoinkin. Tavoitteena on myös tukea sähköisten apuvälineiden käyttöä golfyhteisössä. Edistetään golfautojen maksutonta käyttöä eri vammaisryhmille. Kohteena ovat erityisesti invakortin tai EU-vammaiskortin omistavat, joille toivotaan tuntuvaa alennusta heidän käyttäessään sähköisiä apuvälineitä.

Valmennus- ja kilpailutoiminta
Aluekoordinaattorin tehtäviin kuuluisi myös alueellisen valmennustoiminnan ja kilpailutoiminnan organisoiminen. Kohderyhmille järjestettäisiin alue tasolla omaa valmennustoimintaa ja omaa kilpailutoimintaa, joko yhteistyössä golfyhteisöjen valmentajien kanssa tai muutoin.  Tämä tapahtuisi säännöllisten tapaamisten kautta. Hanke voi tukea osin myös rahallisesti tätä toimintaa.

Yhteistyö
Hanketta tehdään
yhteistyössä Suomen Suomen Golfliiton, Vammaisurheilu- ja Liikunta VAU Ry:n ja Soveltava Liikunta SOVELI Ry:n kanssa.  Kaikki paikalliset golfyhteisöt ja järjestöt sekä kuntien erityisliikunta ovat hankkeen- ja paikallisten HCP GOLF Ry:iden yhteistyökumppaneita. Potilasjärjestöt. Tavoitteena on luoda eri alueille uusia verkostomalleja, joissa eri typpiset organisaatiot voisivat yhdessä hyödyntää alueen liikuntapalveluja mahdollisimman monipuolisesti. 

Tulokset
Hankkeen tuloksena vammaisten erityisesti golfliikunnan mahdollisuudet ovat huomattavasti parantuneet ja toiminta on aktiivista eri puolilla Suomea. Suomessa on tällöin olemassa aktiivinen paikallisjärjestöjen verkosto, joka edistää golfliikuntaa ja aktivoi liikuntapaikkojen käyttöä. Vammaiset ja liikuntarajoitteiset on saatu aktivoitua toiminnan pariin. Lisäksi toimintaa on kohdistettu syrjäytyneille ja monikulttuurisuutta on voitu edistää.

Yhteistyökumppanimme

Soveltava Liikunta SoveLi ryHandigolfGolfpoint